Územný plán mesta Ružomberok

Hlavným cieľom riešenia bolo spracovať nový územný plán, ktorý vytvorí priestor pre maximálny variant dynamického rozvoja mesta, v súlade s krajinným , územnotechnickým, kultúrnospoločenským a ekonomickým potenciálom územia. V rámci...

Pozri projekt

UPN a doplnky Donovaly

ÚPN RZ KSCR Donovaly rieši dobudovanie špecifickej športovej a relaxačnej vybavenosti strediska cestovného ruchu v severnej časti územia obce medzi cestou I/59 a katastrálnou hranicou. Riešenie sa vzťahu na pripravované...

Pozri projekt

Piešťany sever

Mesto Piešťany oslovilo osem renomovaných ateliérov na vypracovanie ideového návrhu na sídlisko Sever. V silnej konkurencii sme obsadili tretie miesto.

Pozri projekt

Námestie Slobody – Ružomberok

Prítomnosť nášho mesta a jeho budúci a pripravovaný rozvoj , presvedčivo dokumentujú kvalitu spracovania územného plánu z roku 1993 – 4 a jeho regulatívov , ktoré sa práve realizujú v...

Pozri projekt